Більшівцівська громада
Галицький район, Івано-Франківська область

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                              

рішення  Більшівцівської                                        

селищної  ради об’єднаної                                        

територіальної громади                                                                                              

Галицького району

Івано-Франківської області

від  07 квітня 2017року

                                                    

Більшівцівський селищний голова                                                                        

__________В.Саноцький                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Більшівцівської об’єднаної територіальної громади

Галицького району Івано-Франківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cмт. Більшівці

2017

                                                 Преамбула

      Цей Статут, відповідно до Конституції  України, Європейської хартії  місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Більшівцівської  об’єднаної територіальної громади Галицького району Івано-Франківської області, форми та порядок діяльності  територіальної громади, її  органів та посадових осіб, гарантії  прав жителів селища Більшівці та сіл Слобідка-Більшівцівська, Жалибори, Кінашів, Кукільники, Загір’я-Кукільницьке, Курів, Нараївка, Поділля, Яблунів,  які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика  об’єднаної територіальної громади.

Стаття 1.1.1. 1. Більшівцівська об’єднана територіальна громада Галицького району Івано-Франківської області (далі – Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад селища Більшівці, сіл Слобідка-Більшівцівська, Жалибори, Кінашів, Кукільники, Загір’я-Кукільницьке, Курів, Нараївка, Поділля, Яблунів.

Стаття 1.1.2. 1. Рішення  про утворення Територіальної громади прийнято 13вересня 2016року.

Стаття 1.1.3. 1. Адміністративним центром  Територіальної громади  є селище Більшівці, в якому розміщені її  органи місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.4. 1. Територіальна громада має єдиний представницький орган - селищну раду об’єднаної територіальної громади Галицького району Івано-Франківської області (далі – Рада). 2. Перші вибори  депутатів  Ради відбулися 18 грудня 2016року.

Стаття 1.1.5. 1. Територіальна громада та її  Рада можуть вступати в асоціації , інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.6. 1. Офіційною символікою громади є її  прапор, герб та гімн, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням  Ради. 2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.

Глава 1.2. Межі території   громади та її  географічне положення

Стаття 1.2.1. 1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Галицького району Івано-Франківської області.

Стаття 1.2.2.  1. На території  громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади): селище Більшівці, села Слобідка-Більшівцівська, Жалибори, Кінашів, Кукільники, Загіря-Кукільницьке, Курів, Нараївка, Поділля, Яблунів. 

Стаття 1.2.3. 1. Територія громади займає площу 99 кв. км. 2. В населених пунктах територіальної громади проживає близько 6,6 тис. чол.

Стаття 1.2.4. 1. Найменування та перейменування населених пунктів громади,

                                                             2

їх ліквідація як  поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.5. 1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, мікрорайонів, вулиць, провулків, майданів (площ),  парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади – жителів відповідного села, селища у порядку встановленому Радою.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Стаття 1.3.1.  1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації  в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної  реєстрації  в органах юстиції. 2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах Територіальної громади. 3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території , що перебуває за межами території  громади.

Стаття 1.3.2. 1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом. 2. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню. 

Стаття 1.3.3.  1. Статут відповідає положенням Конституції  України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

Стаття 1.3.4.  1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою. 2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.  3. Пропозиції  щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до   Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), селищним Головою  або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, її  органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1. 1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її  населених пунктів та реалізації  на території  громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади. 2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність. 3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні  відповідним органам виконавчої влади

                                                          3

лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади. 4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб                                                              

Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає селищний Голова.

Стаття 1.4.2. 1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень. 2. Селищний Голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3. 1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами  і організаціями, що перебувають на її  території , базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності. 2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції : - утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації  громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством; - призначають та звільняють з посади їхніх керівників: - визначають цілі, функції , організаційні форми і порядок діяльності та затверджують  Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій; - встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств; - приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації ; - визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; - приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення; - приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад; - вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; - контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.  3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі.

                                                             4    

При цьому, органи і посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати                                                           

рішення щодо: - надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її  населених пунктів; - надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації ; - встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;  - розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території  громади, її  населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній  власності громади, виробництва продукції  та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій; - надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території  громади  нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її  частину.

Стаття 1.4.4. 1. Взаємовідносини Територіальної громади, її  органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди. 2. Територіальна громада, її  органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Стаття 1.5.1. 1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її  розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади. 2. Планування розвитку громади та її  населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою розробленої із залученням громадськості Стратегії місцевого розвитку, Генерального плану населених пунктів територіальної громади  і щорічних  Програм соціально-економічного та культурного  розвитку громади.

Стаття 1.5.2. 1.Генеральний план населених пунктів громади  є  основним видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови населених пунктів ОТГ. 2. Генеральний план розробляється  та
затверджується в інтересах територіальної  громади  з
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації  та функціонування системи місцевого самоврядування  Територіальної громади.

                                                              5                                                                     

Стаття 2.1.1.  1. Організація та функціонування системи місцевого самовряду- 

вання Територіальної громади  здійснюється відповідно до положень

 Конституції  та законів України, а також цього Статуту. 2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

-Територіальну громаду, яку утворюють жителі населених пунктів громади;      -селищну Раду об’єднаної територіальної громади;

-селищного Голову об’єднаної територіальної громади , який є головною посадовою особою Територіальної громади;

-виконавчий комітет Ради;

-старостів;

-органи самоорганізації  населення.

3.Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії  Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.  1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади  організовується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:  - ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень; - сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням; - екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище; - системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі; - відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості; - громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Стаття 2.2.1. 1.  Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада. Вона, може вирішувати на своїй території  будь-які питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.  2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і  через селищну Раду та утворені нею виконавчі органи.

Стаття 2.2.2. 1. Членами Територіальної громади  є жителі селища Більшівці, а також  сіл Слобідка-Більшівцівська, Жалибори, Кінашів, Кукільники, Загір’я- Кукільницьке, Курів, Нараївка, Поділля, Яблунів, громади яких добровільно

                                                             6

об’єдналися в одну громаду.                                                                                                                    

Глава 2.3. Права та обов’язки членів  Територіальної громади.

Стаття 2.3.1. 1. Членам  Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її  органів.

Стаття 2.3.2. 1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади  мають права на: 1) забезпеченість якісною питною водою; 2) якісне електропостачання; 3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади; 4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім; 5) розгалуженість і якість доріг; 6) освітленість вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби; 8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору; 9) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна  (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха) 10) наявність умов для своєї зайнятості; 11) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів; 12) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів; 13) ефективну систему надання побутових послуг; 14) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж; 15) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля; 16) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо) 17) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо. Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним. 2. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Територіальної громади органи місцевого самоврядування  та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації  керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості. 3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання  соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених  державою. 4. Порядок реалізації  членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради. 5. Рада, у межах власної компетенції  та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.. Стаття 2.3.3. 1. Права і обов`язки членів Територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов`язків стосовно Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади. 2. Основні                обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та                                                                       7

законами України. Крім них, на членів Територіальної громади  покладаються                                                          

обов’язки щодо: 1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади,  населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії , до об’єктів історико-культурної спадщини; 2) сприяння сталому розвитку громади та її  населених пунктів; 3) толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо; 4) сприяння реалізації  права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб; 5) бережливого ставлення до, зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території  громади. 3. Усі, хто проживає або перебуває на території  громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод,  притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Стаття 2.4.1. 1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом. 2. На території  громади створюються необхідні умови для розвитку  демократії, активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території , у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції  територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації  населення та їхніх посадових осіб. 3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції  членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення. 4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2. 1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є: - місцеві вибори; - місцевий референдум;              - громадські слухання; - загальні збори; - місцеві ініціативи.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Стаття 2.5.1. 1. Члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах: - селищного Голови; - депутатів Ради; -  старост.

Стаття 2.5.2. 1. Порядок реалізації  виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

                                                           8

Стаття 2.6.1. 1. Місцевий референдум є формою вирішення членами                          Територіальної громади питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 2. Участь у місцевому референдумі приймають лише члени Територіальної громади. 3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

Стаття 2.6.2. 1. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання місцевого значення, віднесене Конституцією України та законом до відання місцевого самоврядування. 2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом. 3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

 Стаття 2.6.3. 1.Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада. 2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно. 3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки. 4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради. 5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб. 6.  Якщо для реалізації  рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акту, орган місцевого самоврядування Територіальної громади, до компетенції  якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії  Ради або засіданні її  виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори членів Територіальної громади.

Стаття 2.7.1. 1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади, збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо. 2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів регламентується законом та Положенням про загальні збори членів Територіальної громади, яке затверджується Радою. 3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання: 1) інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її  виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних

                                                             9

актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Терито-                                                         

ріальної громади або її  частини; 2) заслуховування інформації  селищного Голови,  старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо; 3) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території ; 4) розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів. Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради. 4. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються Головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації  населення, що діє на території  мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання. 5. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її  адміністративним центром, скликаються селищним Головою. 6.  Збори членів Територіальної громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку скликаються відповідним органом самоорганізації  населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян 7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території , не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення. 8. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території.

Стаття 2.7.2.  1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. 2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Стаття 2.8.1. 1. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік і є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування. 2. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної                                                                    10

громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади і старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції  щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення. 3. На громадські слухання можуть бути запрошені: - народні депутати України; - депутати районної, обласної рад; - представники органів виконавчої влади; - представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території  громади; - експерти з питань, що є предметом громадських слухань; - інші особи.

Стаття 2.8.2.  1.Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій; - громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації .

Стаття 2.8.3. 1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду. 2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території  відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо. 3. Процедурні питання реалізації  права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.9.1. 1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування. 2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.

Стаття 2.9.2. 1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого в порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 повноправними членами Територіальної громади. 2. Реєстрація проекту рішення  Ради, що стосується окремого населеного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 100 повноправними членами Територіальної громади – жителів цього населеного пункту. 3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою. 4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії  Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту. 5. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;                   - відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;                  

                                                            11

-  направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на                                                                   

доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи. Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається. 6. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений. 7. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом. 8. Регулювання окремих процедурних питань реалізації  права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації  права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

Глава 2.10. Селищна Рада.

Стаття 2.10.1.  1. Селищна Рада  є представницьким  органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від її імені та в її інтересах функції  та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України. 2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради відповідно до закону становить 26 осіб. 3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції  України становить 5 років. 4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.10.2. 1. Завдання, функції  та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом. 2. Селищна Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 2.10.3. 1. Робочими органами Селищної Ради є її  постійні комісії й тимчасові контрольні комісії , які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Депутати працюють в комісіях Ради на громадських засадах. 2. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган – виконавчий апарат Ради. Апарат селищної Ради адміністративно підпорядкований селищному Голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально – секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності виконавчого апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування виконавчого апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України. 3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

Стаття 2.10.4. 1. Селищна Ради проводить свою роботу сесійно. Сесія

                                                           12

складається з  пленарних засідань, а також засідань  постійних комісій Ради.                                                       

Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів  до сесії. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради. Допускається проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це викликано об'єктивними обставинами. 2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує  селищний Голова. 3. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  від загального складу Ради. Порядок реєстрації  депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради. 4. Робота постійних і тимчасових контрольних комісій Ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання. 5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

    Стаття 2.10.5. 1. Рада на реалізацію  своїх повноважень, визначених          Конституцією та законами України, приймає нормативні та інші акти у формі         рішень. 2. Рішення Ради приймається відкритим (у тому числі поіменним)         голосуванням більшістю голосів депутатів від її  загального складу. 3. У         випадках, передбачених законом проводиться таємне голосування. 4.  Рішення         ради підписуються  селищним Головою. 5. Рішення ради у п’ятиденний термін         з моменту його прийняття може бути зупинено селищним Головою і внесено         на повторний розгляд Ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у
        двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила заува-
        ження  селищного Голови і підтвердила попереднє   рішення двома третинами         депутатів від загального  складу   ради, воно  набирає  чинності. 6. Рішення     Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного         оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих         рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку,         визначеному цим Статутом та Регламентом Ради. 

Стаття 2.10.6.  1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади). 2. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії  Ради нового                                    скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. 3. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 2.10.7. 1. За пропозицією  селищного Голови Рада таємним голосуванням,   з числа депутатів ради обирає Секретаря Ради, який працює в Раді на постійній основі. 2. Секретар Ради: 1) у випадку, передбаченому  

                                                           13                                                                        Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного Голови; 2) скликає сесії Ради у випадках, передбачених законом;  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії  Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради; 3) веде засідання Ради та підписує її  рішення у випадках, передбачених законом 4) організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на  розгляд Ради, забезпечує  оприлюднення проектів рішень Ради, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів; 5) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і  населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради в місцевих засобах масової інформації; 6) за дорученням селищного Голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації  виконання їхніх рекомендацій; 7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень; 8) організовує за дорученням Ради відповідно до законодавства  здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 9) забезпечує зберігання в Раді офіційних документів Територіальної громади, її  органів та посадових осіб, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надане у встановленому порядку; 10) вирішує за дорученням селищного Голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Територіальної громади та її  органів.

        Стаття 2.10.8. 1. Органи та посадові особи Територіальної громади         є  підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною          громадою.  Вони  періодично,  але не менш як два        рази           на   рік,           інформують   населення  про  виконання  програм        соціально-        економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету,         з  інших         питань місцевого значення, звітують перед територіальними         громадами          про свою діяльність.     2. Територіальна громада  у  будь-який  час          може          достроково  припинити   повноваження   органів  та  посадових  осіб          місцевого самоврядування,  якщо  вони  порушують  Конституцію   або           закони України,  обмежують  права  і  свободи  громадян,  не забезпечують

здійснення наданих їм законом повноважень. 3. Порядок і випадки дострокового  припинення повноважень органів та посадових осіб   місцевого самоврядування визначаються законами України. 

Стаття 2.10.9. 1. Селищний Голова, секретар Ради, депутат селищної Ради, заступник селищного Голови   бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.  2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Ради.         

Глава 2.11. Селищний Голова  

Стаття 2.11. 1. Селищний Голова  є головною посадовою особою                                                             14

Територіальної громади. 2. Селищний Голова обирається членами   Територіальної           громади, у  визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі  загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.     3. Повноваження новообраного Селищного Голови починаються з моменту    складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах   місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної Ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією було оголошено рішення щодо його обрання та реєстрації.  Повноваження Селищного Голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до  закону. 4. Селищний Голова : 1) забезпечує здійснення у межах наданих   законом повноважень органів виконавчої   влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; 2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету; 3) підписує рішення Ради та її виконавчого  комітету; 4) вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду  секретаря ради; 5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і  персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; 7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету; 13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним           радою; 14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які                                                         15                                                                   обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 17) веде особистий прийом громадян; 18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 19) видає розпорядження у межах своїх повноважень;  20)бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 21) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.    5. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.  6. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним - перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.            7. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів Ради  селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Глава 2.12. Виконавчі органи селищної Ради

Стаття 2.12.1. 1. Виконавчим органом є виконавчий комітет Ради (далі: виконавчий комітет), який утворюється Радою на строк її.   Після закінчення  повноважень  Ради,  селищного Голови,  її  виконавчий  комітет здійснює  свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.        2. Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається Радою. Персональний   склад   виконавчого   комітету  Ради          затверджується Радою  за пропозицією   селищного голови.  3.  Виконавчий  комітет  Ради утворюється у складі селищного Голови,  заступника селищного Голови, секретаря  Ради, а також керівників  відділів,  управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.  За посадою до складу виконавчого комітету входять старости 4. Очолює виконавчий комітет селищний Голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови. 5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Селищний Голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України. 6. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом. 7. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. 8. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших                                                                              16                               

виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або Радою. У разі незгоди селищного Голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

Глава 2.13. Староста

Стаття 2.13.1. 1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів села у виконавчих органах селищної Ради 2. Староста обирається на строк повноважень Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори». 3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі. 4. Правовий статус старости визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

Стаття 2.13.2. 1. Староста зобов`язаний: 1) сприяти жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; 2) брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території  відповідного села; 3) забезпечувати  виконання рішень органів місцевого самоврядування Територіальної громади на території  відповідної населеного пункту; 4) вносити пропозиції  до виконавчого комітету селищної Ради з питань діяльності на території  відповідного населеного пункту підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб; 5) погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної громади, розташованого на території  відповідного населеного пункту громади; 6) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту , приймати від них та передавати у відповідні органи Територіальної громади  індивідуальні та колективні звернення, забезпечувати дотримання встановлених законом вимог щодо розгляду  звернень;  7) здійснювати моні-торинг   стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території  відповідного населеного пункту громади; 8) здійснювати моніторинг  дотримання прав і законних інтересів  жителів села щодо соціального захисту,  медичної  допомоги, житлово-комунальних послуг, тощо; 9) виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.  2. Староста має право: 1) брати участь у пленарних засіданнях Ради   з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій Ради; 2) взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території  відповідного населеного пункту громади; 3) одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території  громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали. 

Стаття 2.13.3.  1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку,                                                          17

діловодства та інші питання організації  діяльності старости визначаються Радою. 2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень. 3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

Стаття 2.13.4. 1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села, відповідальним - перед Радою та її  виконавчим комітетом. 2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста зобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін. 3. У разі порушення Конституції  та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

Розділ ІІІ. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади

    Стаття 3.1.1. 1.  Матеріальною  і фінансовою основою місцевого          самоврядування Територіальної громади є рухоме і нерухоме майно, доходи         місцевого бюджету, землі та природні ресурси  на її території тощо.          Територіальній громаді  належить право комунальної власності на житловий           фонд,   нежитлові   приміщення,           заклади     культури,  освіти,  спорту,          охорони здоров'я,  соціального обслуговування та інше майно і майнові права,          рухомі та  нерухомі  об'єкти, визначені   відповідно   до   закону   як  об'єкти          права комунальної власності. 2. Спадщина на території  громади, визнана          судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади  3. Органи          місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її           економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на         договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими         територіальними громадами району і області. 
        Стаття 3.1.2. 1. Органи місцевого самоврядування від імені та  в  інтересах
        Територіальних громад відповідно до   закону   здійснюють        правомочності          щодо  володіння,  користування   та   розпорядження об'єктами права         комунальної власності,  в тому числі виконують усі  майнові операції,  можуть          передавати  об'єкти  права  комунальної   власності  у  постійне  або          тимчасове  користування  юридичним та   фізичним особам,  здавати  їх  в          оренду,  продавати  і  купувати,  використовувати як заставу, вирішувати         питання їхнього відчуження,  визначати в угодах та договорах умови               використання та фінансування  об'єктів,  що  приватизуються  та  передаються          у  користування  і оренду.  2. Доцільність,  порядок та умови відчуження          об'єктів  права комунальної  власності визначаються відповідною радою.          Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності  зараховуються         до відповідних  місцевих  бюджетів і спрямовуються  на фінансування заходів,        передбачених бюджетами розвитку. 3. Майнові  операції,  які  здійснюються                                                                   18
        органами місцевого  самоврядування з об'єктами права комунальної         власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самовря-        дування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг         населенню.
        Стаття 3.1.3. 1. Право   комунальної   власності   територіальної   громади
        захищається законом на рівних умовах з правами власності  інших суб'єк-
        тів. Об'єкти  права  комунальної  власності  не можуть бути вилучені у         територіальних громад і передані іншим суб'єктам  права власності  без  згоди          безпосередньо  територіальної  громади  або відповідного  рішення  ради  чи          уповноваженого  нею  органу, за винятком випадків, передбачених законом.
        Стаття 3.1.4. 1. Селищна Рада об’єднаної громади  має право:
       1) вносити  пропозиції  про  передачу або продаж у комунальну власність                 територіальної громади  підприємств,  установ та організацій,  їх структурних         підрозділів та інших об'єктів,  що належать до державної та інших форм                 власності,  якщо  вони  мають важливе   значення   для   забезпечення                     комунально-побутових  і соціально-культурних потреб територіальної             громади;
        2) на  переважне  придбання в комунальну власність приміщень, споруд,           інших            об'єктів,  розташованих на  відповідній  території, якщо    вони             можуть    бути          використані для  забезпечення комунально-побутових та             соціально-культурних       потреб територіальних громад;
         3) мати об'єкти комунальної власності за межами  відповідних адміністратив-        но-територіальних одиниць. 

Стаття 3.1.5. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується виконавчим органом Ради.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади.

        Стаття 3.2.1. 1. Орган місцевого самоврядування - селищна Рада  об’єднаної         громади  самостійно  розробляє, затверджує  і  виконує місцевий бюджет         згідно з  законом про бюджетну систему.  2. Доходи  місцевих  бюджетів          формуються за рахунок власних, визначених законом,  джерел та закріплених         у встановленому законом порядку  загальнодержавних податків,  зборів та         інших обов'язкових платежів.
        Стаття 3.2.2.  1.Держава  фінансово підтримує  Раду, бере участь у формуванні          доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним,  еко-          номним, ефективним витрачанням коштів та  належним їх  обліком. 2. Кошти           державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій,         затверджуються у законі про Державний бюджет України.   
        Стаття 3.2.3.  1.Видатки, які здійснюються Радою на потреби Територіальної        громади,  їх розмір і цільове спрямування визначаються рішеннями про         місцевий бюджет. 2. Рада та її виконавчий комітет самостійно         розпоряджаються коштами місцевого бюджету, визначають напрями їх         використання. 3. У   видатковій   частині    місцевого    бюджету    окремо
        передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.     
         4. Кошти  поточного  бюджету спрямовуються на фінансування установ
        і закладів, що утримуються  за  рахунок  бюджетних асигнувань,                                                                                                                                       19                               
        і не належать до бюджету розвитку.   5. Кошти бюджету розвитку         спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку         територіальної громади,  пов'язаних із здійсненням інвестиційної та         інноваційної  діяльності,  а  також на   фінансування   субвенцій  та  інших          видатків, пов'язаних  з розширеним відтворенням. 6. Видатки місцевого          бюджету    поділяються  на  дві  частини: видатки,  пов'язані  з  виконанням          власних повноважень місцевого самоврядування,  і видатки,  пов'язані  з          виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
        Стаття 3.2.4.  1. Держава  фінансує  у  повному  обсязі  здійснення Радою
        наданих  законом  повноважень   органів        виконавчої   влади.   Кошти,          необхідні  для  здійснення  органами        місцевого самоврядування цих         повноважень,  щороку передбачаються в        Законі України про Державний         бюджет України. 2. Рішення органів      державної  влади,  які  призводять          до  додаткових видатків органів місцевого         самоврядування,          обов'язково   супроводжуються передачею  їм  необхідних          фінансових ресурсів.  Вказані рішення виконуються органами  місцевого          самоврядування  в межах переданих їм фінансових ресурсів.  Витрати органів         місцевого самоврядування,  що виникли  внаслідок  рішень  органів  державної
        влади   і   попередньо  не  забезпечені  відповідними  фінансовими ресурсами,         компенсуються державою.
       Стаття 3.2.5. 1. Рада у межах повноважень визначених законодавством         України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів –         обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють         фізичні та юридичні особи на території  громади відповідно до переліку і в         межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством         України. 2.У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку          місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо          прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні          ставки. 3.  Рада   має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого         бюджету відповідно до чинного законодавства України.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

        Стаття 4.1.  1. Органи та посадові особи місцевого  самоврядування  несуть
        відповідальність за свою діяльність перед Територіальною громадою, держа-
        вою, юридичними і фізичними особами. 2. Підстави,  види  і  порядок          відповідальності  органів  та посадових  осіб місцевого самоврядування         визначаються Конституцією України та законами України.
        Стаття 4.2.  1. Органи  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування          Територіальної громади є    підзвітними, підконтрольними і відповідальними          перед   територіальними          громадами.  Вони  періодично,  але не менш як         два       рази   на   рік,  інформують   населення  про  виконання          програм соціально-економічного та         культурного розвитку, місцевого         бюджету, з  інших питань місцевого         значення, звітують перед         територіальними громадами про свою діяльність.
       2. Територіальна громада у будь-який  час  може  достроково припинити                                                                     20
         повноваження   органів  та  посадових  осіб  місцевого самоврядування          Територіальної громади,  якщо    вони  порушують  Конституцію   або            закони України, обмежують права і свободи громадян, не        забезпечують            здійснення наданих їм законом    повноважень. 3. Порядок і  випадки           дострокового  припинення  повноважень   органів та посадових осіб місцевого         самоврядування визначаються законами         України.
        Стаття 4.3.  1. Органи  та  посадові особи місцевого самоврядування         Територіальної громади несуть  відповідальність у разі порушення  ними          Конституції  або  законів України.
        2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Територіальної         громади з питань здійснення  ними делегованих повноважень органів          виконавчої влади є підконтрольними  відповідним органам виконавчої влади.
         Стаття 4.4.  1. Шкода,  заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті
         Неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядуван          -ня, відшкодовується   за  рахунок  коштів  місцевого бюджету,  а   в            результаті     неправомірних   рішень,   дій   або бездіяльності посадових          осіб місцевого самоврядування Територіальної громади - за рахунок їх          власних коштів у         порядку, встановленому        законом.   2. Спори про          поновлення порушених прав юридичних  і  фізичних  осіб,  що  виникають  в          результаті  рішень,  дій чи бездіяльності органів або посадових осіб         місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються         в судовому порядку.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Статут Територіальної громади прийнято сесією селищної Ради ОТГ  07 квітня 2017 року.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.

3.  Статут підлягає реєстрації  в Головному територіальному управлінні юстиції у Івано-Франківській області і набуває чинності з моменту реєстрації.

 

 


 
       Більшівцівський селищний голова                                           В. Саноцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       21